அடிச்சுதூக்கு பாடல்

ஆலுமா டோலுமா/அடிச்சுதூக்கு பாடல் வரிகளுடன் வரும் வலிமை பெப்பி டான்ஸ் சாங்!

அஜித் நடிப்பில் உருவாகி வரும் வலிமை படத்தில் ஆலுமா டோலுமா அல்லது அடிச்சுதூக்கு ஆகிய பாடல்களின் வரிகள் கொண்ட பெப்பியான…