அரியான் பயிர்

பாரம்பரிய நெல்: அரியான் பயிர் பற்றி நீங்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!!!

தினம் ஒரு பாரம்பரிய நெல் என்ற வகையில் இதுவரை நமது வலைதளத்தில் இரண்டு நெல் வகைகளைப் பற்றி பார்த்துள்ளோம். பாரம்பரியத்தை…