ஈறு அழற்சி

ஈறு நோய் அல்லது ஈறு அழற்சி ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன ?

ஈறு வீக்கம் என்பது ஈறுகளைச் சுற்றியுள்ள மற்றும் ஆதரிக்கும் திசுக்களின் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு நிலை. இது மிகவும் பொதுவான…