ஊபர் கார் புக்

உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருக்கு ஊபர் காரை புக் செய்வது எப்படி…???

அதன் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்காக, ஊபெர் இப்போது அதன் பட்டியலில் ஒரு புதிய போக்குவரத்து வழியைச் சேர்த்துள்ளது. இந்த பயன்பாடு தற்போது…