எலும்பு நலன்

4500ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்தவர்களை நினைவில் கொள்ள அவர்களின் எலும்பை எப்படி பயன்படுத்தி உள்ளனர் பாருங்கள்!!!

மனிதகுலம் உண்மையில் நீண்ட தூரம் வந்துவிட்டது என்று கூறலாம்.  மனிதகுலத்திலிருந்து மாறுபட்ட வெவ்வேறு வயதினரை பற்றி கற்றுக் கொள்ளும்போது, ​​அவர்கள்…