ஏழை மீனவர்

குப்பை மேட்டிலிருந்து கோபுரம்! ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரனான ஏழை மீனவர்

கடற்கரையில் இருந்த நத்தை ஓட்டை எடுத்த மீனவருக்கு அதிர்ஷ்டம் வானத்தை பிளந்து கொட்டியிருக்கிறது. ஆம்.. நத்தை ஓட்டுக்குள் அரிதிலும் அரிதான…