ஐந்து அன்பின் மொழி

காதலர்கள் பேசும் ஐந்து அன்பின் மொழி!!!

நீங்கள் ஒருவரை காதலிக்கும்போது, ​​அவர்களிடம் உங்கள் அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன. உங்கள் சைகைகள் அல்லது அவர்களை…