ஒமேகா- 3

ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள்!!!

மீன் மற்றும் ஆளி விதை போன்ற உணவுகளில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்களைக் காணலாம். மீன் எண்ணெய் போன்ற கூடுதல்…