கடுகு எண்ணெய் மற்றும் உப்பு

ஐந்தே நிமிடத்தில் பற்களை வெண்மையாக்கும் கடுகு எண்ணெய் மற்றும் உப்பு!!!

நம் பற்களின் எனாமல்  வயது மற்றும் நீண்டகால பயன்பாட்டு காரணமாக  கெட்டுப்போகிறது. உங்கள் பற்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கான அடிப்படை தேவை…