கிரேவி

குழம்பு எப்போதும் ஒரே மாதிரி செய்தால் போர் அடிக்கும்… இந்த வாரம் மட்டன் வாங்கினால் இந்த மாதிரி கிரேவி செய்து பாருங்க!!!

மட்டன் குழம்பிற்கு மயங்காத அசைவ பிரியரே இல்லை என சொல்லலாம். ஆனால் எப்போதும் ஒரே மாதிரியான மட்டன் குழம்பு சாப்பிட்டால்…