கோவில் சாமி சிலைகளைத் திருடி தம்பதி

குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிய சிறப்புப் பூஜை செய்யக் கோவில் சாமி சிலைகளைத் திருடி தம்பதி

தெலுங்கானாவில் குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிச் சிறப்புப் பூஜை செய்வதற்காகக் கோவிலில் ஒரு தம்பதி சாமி சிலைகளைத் திருடி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது….