சன்ஸ்கிரீன்

சன்ஸ்கிரீன் வாங்கும் போது இந்த விஷயத்தை கவனியுங்கள்… இல்லையென்றால் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்!!!

சூரியனின் தீங்கு விளைவிக்கும் புற ஊதா கதிர்களிலிருந்து நம் சருமத்தைப் பாதுகாக்க சூரியனில் வெளியே செல்வதற்கு முன்பு சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துவது…