சிஎஸ்ஐ பேராயர்

மக்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கு கூடியது இந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் : கோவை சி.எஸ்.ஐ திருமண்டல பேராயர்…

கோவை : இந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் விழா தனித்துவம் மிக்கதாகவும் மக்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும் என்று கோவை சி.எஸ்.ஐ…