சிறந்த காவல் நிலையம்

சிறந்த காவல் நிலையத்திற்கான விருதை பெற்றது தொண்டாமுத்தூர் காவல் நிலையம்: காவல் ஆய்வாளரிடம் வழங்கப்பட்டது!!

கோவை: தமிழகத்தில் கடந்த 2019ம் ஆண்டு சிறந்த காவல் நிலையத்திற்கான விருதை தொண்டாமுத்தூர் காவல் நிலையம் பெற்றது இந்த விருது…