சிறப்பு முகாமில் தொடரும் இலங்கை தமிழர்களின் போராட்டம்

திருச்சி சிறப்பு முகாமில் தொடரும் இலங்கை தமிழர்களின் போராட்டம்: அப்பா என்ற தலைப்பில் 19ஆவது நாளாக தொடர்ந்து போராட்டம்

திருச்சி: திருச்சி சிறப்பு முகாமில் இலங்கை தமிழர்கள் அப்பா என்ற தலைப்பில் 19ஆவது நாளாக தொடர்ந்து விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி…