சூரிய நமஸ்காரம்

சூரிய நமஸ்காரத்தின் போதும் செய்யப்படும் பொதுவாக ஆறு தவறுகள்!!!

சூரிய நமஸ்காரம் எந்த அளவிற்கு நன்மை கொண்டது என்பது நாம் எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று. இது உடலுக்கு மட்டும் இல்லாமல்…