சூரிய வழிபாடு

சூரிய வழிபாடு பாரம்பரியத்தின் பின்னால் என்ன இருக்கிறது? 10 நிமிடங்கள் சூரிய ஒளியின் கீழ் இருந்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்..!!

மகர சங்கராந்தி அல்லது பொங்கல் ஒரு முக்கியமான இந்து பண்டிகை, இது மகர ராசியில் சூரியனின் முதல் நாளைக் குறிக்கிறது…