செயல்பாடு குறித்து அறிக்கை

பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளின் செயல்பாடு : உயர் கல்வித்துறை செயலாளர் பதிலளிக்க உத்தரவு!!

சென்னை : தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கல்லூரிகள் செயல்பாடு குறித்து அறிக்கையை உயர்கல்வித் துறையில்…