தீர்கதரிசி பாபா வங்கா பாட்டி

2021 எப்படி இருக்கப்போகிறது? தீர்கதரிசி பாபா வங்கா பாட்டியின் கணிப்பு

‘2021ம் ஆண்டில் ஒரு வலுவான டிராகன், பூமியிலுள்ள மனிதகுலத்தைக் கைப்பற்றும்’ என பல்கேரியாவை சேர்ந்த தீர்க்கதரிசியான பாபா வங்கா பாட்டி…