துணைக் குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு

2022’க்குள் ஒவ்வொரு சொல்லின் அர்த்தத்திலும் சுயசார்பு இருக்க வேண்டும் :- துணைக் குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு

இந்த சுதந்திர தினத்தன்று, ஒவ்வொரு இந்தியரும், குறிப்பாக இளைஞர்களும், மக்களிடையே பிளவுகளை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கும் சக்திகளின் முயற்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுவதில்…