நாள்பட்ட நோய்

உங்கள் துணைவரின் நாள்பட்ட நோயை கையாள இது தான் சரியான வழி!!!

எந்த எச்சரிக்கையும் இல்லாமல் நோய்கள் வருகின்றன. இது யாருக்கும், எந்த நேரத்திலும் நிகழலாம். ஆனால் அது உங்கள் உடன் இருக்கும்…