நிலவில் செங்கற்களை உருவாக்க புதிய வழி

சீக்கிரமே நிலவில் வீடு கட்டிவிடுவார்கள் போல…நிலவில் செங்கற்களை உருவாக்க புதிய வழி கண்டுபிடிப்பு!!!

இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISC) மற்றும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பு (இஸ்ரோ) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு நிலவில் செங்கல்…