பாலியல் வாழ்க்கை

தினம் தினம் பாலியல் உறவில் ஈடுபடுவதால் பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சினை ஏற்படுமா?

மெனோபாஸ் என்பது பெண்கள் ஏற்படும் மாதவிடாய் சுழற்சியின் இறுதி கட்டம் ஆகும். இது பெண்களுக்கு நிகழும் ஒரு சாதாரண உடலியல்…

உங்கள் பாலியல் வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக இருக்க ஆயுர்வேதம் சொல்லும் ஐந்து விதிகள்!!!

2021 ஆம் ஆண்டு வந்தாலும் பாலியல் குறித்து பேச பலர் கூச்சப்படுகின்றனர்.  மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் பாலியல் ஆரோக்கியத்தை கவனித்து…