பிரண்டை

எலும்புகளை வஜ்ஜிரம் ஆக்கும் வஜ்ஜிரவல்லி! இது உங்களுக்கு தெரிந்த ஒன்று தான்!

உலகிலேயே கடினமான பொருள் வைரம் தான் அதில் உள்ள கார்பன் பிணைப்பையே கூட உடைத்து விடும் தன்மை இந்த வஜ்ஜிரவல்லி…