பூமியின் சுற்றுப்பாதை

பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் ஒரு மினி நிலவு கண்டுபிடிப்பு!!!

நாசாவின் பூமிக்கு அருகிலுள்ள பொருள்களுக்கான ஆய்வு மையம், ஒரு புதிய மினி நிலவு பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் 27,000 மைல் தூரத்தில்…