பென்னேரி தனி தொகுதி

உங்கள் தொகுதி எங்கள் பார்வை : பொன்னேரி (தனி)…

வியூகங்களில் வல்ல பத்திரிக்கையாளர்கள் தங்களது உத்தேச கருத்துக்களை வெளியிட்டு தேர்தல் களத்தை விறுவிறுப்பாக கொண்டுசெல்கின்றனர். ஆந்திர பிரதேசம் அருகிலும் சென்னை…