மதுரை தெப்பத்திருவிழா

நிலவு மற்றும் மின்னொளியில் மிதந்த தெப்பம் – கண்கொள்ளாத மதுரை தெப்பத்திருவிழா

மதுரை: மதுரை தெப்பத் திருவிழாவில் நிலவு ஒளியிலும் மின்னொளியிலும் மிதந்த தெப்பத்திலிருந்து அன்னை மீனாட்சியும் ஆலவாய்ச் சொக்கர் பக்தர்களுக்கு அருள்…