முதுகெலும்பு

முதுகெலும்பு காயத்தால் அவஸ்தை படுபவரா நீங்கள்…. அப்போ இந்த உணவு பட்டியல் உங்களுக்கு தான்!!!

முதுகெலும்பின் முடிவில்  அல்லது முதுகெலும்பின் நரம்புகளின் எந்தப் பகுதியிலும் சேதம் ஏற்படும்போது ஒரு நபருக்கு முதுகெலும்புக் காயம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. …