மூல நோய்

மூல நோய் முதல் நீரிழிவு நோய் வரை தலை தெறிக்க ஓட விடும் குட்டி குட்டி விதைகள்!!!

உலகத்தை உருவாக்க தெய்வங்கள் எள் விதையினால் ஆன ஒயினை  உட்கொண்டதாக அசீரிய புராணங்களில் நம்பப்படுகிறது. இந்தியாவில், எள் அழியாத அடையாளமாக…