ரெட்டினால்

ரெட்டினால் என்றால் என்ன… அழகு பராமரிப்பில் இது ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது… கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!!!

முக கிரீம்கள் மற்றும் சீரம் ஆகியவற்றில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களில் ரெட்டினால் ஒன்றாகும். ஆனால் அது சரியாக என்ன? அழகு…