லேசர் சிகிச்சை

லேசர் சிகிச்சைக்கு முன்னும் பின்னும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, செய்ய கூடாதது இவை தான்!!!

லேசர் சிகிச்சை மூலம் முடி அகற்றுதல், மற்ற அறுவை சிகிச்சை முறைகளைப் போலவே, ஏராளமான செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவற்றை பற்றி …