வளர்சிதை மாற்றம்

வளர்சிதை மாற்றம் என்றால் என்ன? வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிப்பதால் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் நன்மைகள் கிடைக்கும்? | Metabolism

வளர்சிதை மாற்றம் என்பது உடலில் நிகழும் அனைத்து ரசாயன எதிர்வினைகளையும் விவரிக்கும் ஒரு சொல். இந்த ரசாயன எதிர்வினைகள் நம்…