வீனஸ் கிரகம்

மார்ஸ் கிரகத்தில் இருந்து வீனஸுக்கு திரும்பும் நாசா வின் கவனம்…இங்க எத கண்டுபிடிச்சுட்டு வந்து நிக்க போறாங்களோ!!!

வீனஸ் வளிமண்டலத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு  சாத்தியமான அறிகுறிகள்  காட்டுகின்றன என்று தொலைநோக்கி ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  பூமியில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளால்…

வீனஸ் கிரகத்தில் வேற்று கிரக வாசிகள் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள்…!!!

விஞ்ஞானிகள் திங்களன்று வீனஸின் கடுமையான அமில மேகங்களில் பாஸ்பைன் எனப்படும் வாயுவைக் கண்டுபிடித்ததாகக் கூறினர்.  இந்த நுண்ணுயிரிகள் பூமியின் அண்டை…