வைரம் பதிக்கப்பட்ட விண்கல்

பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு வைரம் பதிக்கப்பட்ட விண்கல் குறித்த மர்மம் கண்டுபிடிப்பு!!!

2008 ஆம் ஆண்டில் சூடான் மீது வெடித்த வைரத்தால் பதிக்கப்பட்ட விண்கல்லின் பின்னால் உள்ள மர்மம் தற்போது ஓரளவு தெரிய…