ஸ்வாதி ரேடார்கள்

ஆயுதங்களைக் கண்டறியும் “ஸ்வாதி” ரேடார்கள் வாங்க முடிவு..? மேக் இன் இந்தியா திட்டத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் ராணுவம்..!

பாதுகாப்புத் துறையில் மேக் இன் இந்தியாவுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (டிஆர்டிஓ) உருவாக்கிய மேலும்…