73 ஆண்டுகள்

“73 ஆண்டுகள் ஆகியும் சுதந்திரத்திற்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம்”..! பாகிஸ்தான் பத்திரிகையாளர் காட்டம்..!

கைபர் பக்துன்வா, பலுசிஸ்தான், சிந்து, கில்கிட்-பால்டிஸ்தான் மற்றும் பிற பிராந்தியங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்னும் சுதந்திரம் அடையவில்லை என்பதால் 73 ஆண்டுகளுக்குப்…