86'வது இடம்

ஊழல் நிறைந்த நாடுகள் பட்டியல் வெளியீடு..! ஆறு இடங்கள் பின்தங்கிய இந்தியா..!

180 நாடுகளிடையே நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், 2020’ஆம் ஆண்டில் ஊழல் நிறைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் தரவரிசை ஆறு இடங்கள் குறைந்து 86’வது இடத்திற்கு…