color reasoning

போலீஸ் வண்டிகளில் இருக்கும் லைட் ஏன் சிவப்பு மற்றும் ப்ளூ கலரில் இருக்கு?

சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளியுடன் மட்டுமே போலீஸ் வாகனங்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். எவ்வளளோ கலரில் லைட்டுகள் இருந்தும் இந்த…