DigiBoxx

இந்திய கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் சேவை….’டிஜிபாக்ஸ்’ | அறிமுகம் செய்தது NITI ஆயோக் | முக்கிய விவரங்கள் இங்கே

ஆத்மனிர்பர் பாரத் முயற்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக NITI ஆயோக் இன்று இந்திய தரவு சேமிப்பு மற்றும் மேலாண்மை தளமாக DIGIBOXX என்பதை…