வால்வோ நிறுவனம்

சுற்றுச்சூழலை மாசு ஏற்படுத்தாத வகையில் புதிய வாகனங்கள் : வால்வோ நிறுவனத்தின் புதிய யுக்தி… வாகன உற்பத்தியை துவங்கியது!!

திருப்பதி : மாசு ஏற்படுத்தாத வகையில் வால்வோ நிறுவனத்தின் பசுமை உற்பத்தி பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலகின்…