பாட்டு பாடி வாக்குசேகரித்த சீமான்

மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ராசாக்கா…. நா.த.க. வேட்பாளருக்கு பாட்டு பாடி வாக்குசேகரித்த சீமான்..!!

மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ராசாக்கா…. நா.த.க. வேட்பாளருக்கு பாட்டு பாடி வாக்குசேகரித்த சீமான்..!!